O nas

Powstanie Spółki

 

Spółka została powołana na podstawie Uchwały Nr IX/48/2019 Rady Miasta Skarżysko - Kamienna, z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Skarżysko - Kamienna pod nazwą Miejskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej.

 

Podstawowe informacje o Spółce

 

Przedmiotem działalności Spółki jest organizacja, budowa, zarządzanie i utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz innych obiektów należących do Gminy Skarżysko – Kamienna, w celu umożliwienia jej zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych gminy.

 

Zarząd

 

Robert Pajek – Prezes Zarządu

 

Marcin Ożóg - Przewodniczący

Wojciech Pawełczyk - Wiceprzewodniczący

Jadwiga Spurek - Członek

Anna Szymkowiak - Członek

 

Ogłoszenia i Komunikaty

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i modernizacja pływalni miejskiej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Spółdzielczej 19”:
CZĘŚĆ 1: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja pływalni miejskiej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Spółdzielczej 19”;
CZĘŚĆ 2: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych dla zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja pływalni miejskiej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Spółdzielczej 19”;
CZĘŚĆ 3: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych dla zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja pływalni miejskiej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Spółdzielczej 19”.
 
 
 

 

Nazwa postępowania: „PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PŁYWALNI MIEJSKIEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ przy ul. Spółdzielczej 19” na działkach ewidencyjnych nr 37/4, 38/4, 38/5, 143/1, 65/5; obręb ewid. 0003 w formule „zaprojektuj i wybuduj.

 

Numer postępowania: ZP.MI.06.2023

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_II

 

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ - 11.08.2023

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ

 

2023-OJS141-450761-pl_Ogłoszenie o zmianie_25.07.2023

Odpowiedzi na pytania_Informacja o zmianie SWZ

SWZ_Pływalnia Skarżysko-Kamienna_zmiany z dn. 26.07.2023

Zał.-nr-8-Projekt umowy_zmiana z dn. 26.07.2023

 

Odpowiedź na pytania dot. treści SWZ_17.07.2023

 

Zalacznik nr 2 - JEDZ.xml

 

PFU_Skarżysko-Kamienna_Pływalnia_06.2023.pdf
SK_Z_I_Mapa do celów projektowych.pdf
SK_Z_II_Inwentaryzacja budowlana.pdf
SK_Z_III_Ocena stanu technicznego.pdf
SK_Z_IV_Raport o przegrodach.pdf
SK_Z_V_Inwentaryzacja zieleni.pdf
SK_Z_VI_Koncepcja akustyczna.pdf
SK_Z_VII_Badania geotechniczne.pdf

 

SWZ_Pływalnia Skarżysko-Kamienna_06.2023.pdf
Zał.-nr-1-Formularz-oferty.doc
Zał.-nr-3-Wykaz wykonanych robót.doc
Zał.-nr-4-Wykaz osób.doc
Zał.-nr-5-Grupa kapitałowa.doc
Zał.-nr-6- wykaz 117 ust. 4.doc
Zał.-nr-7 Zasoby.doc
Zał.-nr-8-Projekt umowy.pdf
Zał.-nr-10 - protokół z wizji lokalnej.doc

 

Nazwa postępowania: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa pływalni miejskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja pływalni miejskiej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Spółdzielczej 19” na działkach (obręb 0003 PLACE ark. 17 nr ewid. Dz. 37/4, 38/4, 38/5, 65/5, 143/1) w Skarżysku-Kamiennej”

 

Pliki do pobrania:

SK_Z_I_Mapa do celów projektowych.pdf

SK_Z_II_Inwentaryzacja budowlana.pdf

SK_Z_III_Ocena stanu technicznego.pdf

SK_Z_IV_Raport o przegrodach.pdf

SK_Z_V_Inwentaryzacja zieleni.pdf

SK_Z_VI_Koncepcja akustyczna.pdf

SK_Z_VII_Badania geotechniczne.pdf

SWZ Skarżysko-Kamienna.v5.pdf

 

Zał.-nr-1-Formularz-oferty.doc

Załącznik nr 2 - JEDZ.xml

Zał.-nr-3-Wykaz wykonanych robót.doc

Zał.-nr-4-Wykaz osób.doc

Zał.-nr-5-Grupa kapitałowa.doc

Zał.-nr-6- wykaz 117 ust. 4.doc

Zał.-nr-7 zasoby.doc

Zał.-nr-8 Pływalnia Skarżysko-Kamienna_projekt umowy.pdf

Zał.-nr-9-PFU_SK_Pływalnia Miejska_rew.1.pdf

Zał.-nr-10 - protokół z wizji lokalnej.doc

 

Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego do KIO

Wezwanie do przyst. do post. odwoławczego KIO_www.pdf

Zał. 1 do Wezwania_MTM_Odwołanie_ZP.MI.09.2022.pdf

Zał. 2 do Wezwania_KRS MTM.pdf

Zał. 3 do Wezw_Potwierdzenia wnisienia opłaty do KIO.pdf

 

Zawiadomienie o uwzgl. odwołania_www.pdf

 

2022-OJS192-542702-pl_Dz.U. UE_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na pytania Wykonawcy_TEXOM

Informacja o zmianie treści SWZ

Odpowiedź na pytania dot. wyjaśnienia treści SWZ_2

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na: "Przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. za rok obrotowy 2021, 2022 i 2023"

 

Pliki do pobrania:

Informację z otwarcia ofert 

Informację o wyborze oferty

 

Zapytanie_badanie_SF_2021-2022-2023

Załącznik nr 1_Formularz Oferty

Załącznik nr 2_Oświadczenie o poufności

Załącznik nr 3_Wykaz wykonywanych usług

Załącznik nr 4_Klauzula informacyjna RODO

Zapraszamy do złożenia ofert na: „Wykonanie inwentaryzacji zieleni w obrębie obiektu pływalni miejskiej mieszczącej się w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Spółdzielczej 19”.

 

Pliki do pobrania:

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zalacznik_Nr_1_Formularz Oferty

Zalacznik_Nr_2_Oświadczenie_o_Poufności_docx

Zalacznik_Nr_3_Wykaz_Wykonywanych_Usług

Zalacznik_Nr_4_Klauzula_RODO

Zapytanie_ofertowe_inwentaryzacja_zieleni.pdf

Zapraszamy do złożenia ofert na: „Wykonanie pełnej inwentaryzacji budowlanej pływalni miejskiej mieszczącej się w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Spółdzielczej 19„

 

Pliki do pobrania:

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Odpowiedzi_1_Inwentaryzacja_Budowlana

Zalacznik_Nr_1_Formularz Oferty

Zalacznik_Nr_2_Oświadczenie_o_Poufności_docx

Zalacznik_Nr_3_Wykaz_Wykonywanych_Usług

Zalacznik_Nr_4_Klauzula_RODO

Zaproszenie_Inwentaryzacja_Budowlana_Pływalni

Zapraszamy do złożenia ofert na: „Wykonanie koncepcji akustycznej przebudowy i modernizacji pływalni miejskiej mieszczącej się w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Spółdzielczej 19 uwzględniającej różne etapy inwestycji". 

 

Pliki do pobrania:

 

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_akustyka

Informacja_z_otwarcia_ofert_akustyka

 

Zaproszenie_Koncepcja_Akustyczna_Pływalni

Odpowiedzi_na_pytania

Załącznik_Nr_1_Formularz Oferty

Załącznik_Nr_2_Oświadczenie_o_Poufności

Załącznik_Nr_3_Wykaz_Wykonywanych_Usług

Załącznik_Nr_4_Klauzula_RODO

Zarząd Spółki Miejskie Inwestycje sp. z o.o., z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Legionów 122D/114, 26-110 Skarżysko-Kamienna jako spółka komunalna Gminy Skarżysko-Kamienna zgodnie z ustawą z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 712) zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

 

Pliki do pobrania: PDF

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zadania "Usługa doradztwa prawnego w związku z planami finansowania i budowy

infrastruktury komunalnej w Skarżysku – Kamiennej w ramach zadań własnych Gminy Skarżysko – Kamienna z udziałem własnej spółki komunalnej, która zrealizuje zaplanowane inwestycje"

 

Pliki do pobrania:
Zapytanie PDF
Załączniki: Formularz ofertowy DOC, Oświadczenie o poufności DOC, Wykaz wykonanych usług DOC.

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zadania "Dostawa i instalacja urządzeń teleinformatycznych" na rzecz Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. 

 

Pliki do pobrania: PDF • DOC

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zadania "Świadczenie usługi telekomunikacyjnej szerokopasmowego dostępu do sieci internet i dzierżawy wirtualnej centrali telefonicznej w technologii voip na rzecz spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. 

 

Pliki do pobrania: PDF • DOC

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach realizacji zadania pn. "Obsługa finansowo-księgowa i kadrowo - płacowa" na rzecz spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o.

 

Pliki do pobrania: PDF • DOC

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach realizacji zadania pn. "Wykonanie prac remontowych w siedzibie Zamawiającego". na rzecz spółki Miejskie Inwestycje Sp.  o.o.

 

Pliki do pobrania: PDF • DOC

Kontakt

Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. 

ul. Legionów 122D lok 114 

26-110 Skarżysko – Kamienna 

Tel. +48 41 254 70 10

+48 41 254 70 11

e-mail: kontakt[@]miejskieinwestycje.pl

 

NIP: 663 187 93 35 

REGON: 384635123